<
نمایی از فروشگاه شعبه اردبیل
میراث فرهنگی یادگار گذشتگان
.
میراث فرهنگی یادگار گذشتگان
نظر اسلام در مورد حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟
میراث فرهنگی آن چیزیست که از گذشته به یادگار باقی مانده و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشتگان یک ملت می باشد. بر این اساس میراث فرهنگی شامل مکان ...